ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร

 • ทะเบียน สมาชิกสหกรณ์ ผู้ซื้อ ผู้จัดส่ง
 • ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักยาง
 • รับซื้อ ขายสด ขายเชื่อ เบิกผลิต
 • สัญญารับซื้อ ขาย ล่วงหน้า
 • ระบบสินค้าคงคลัง
 • รองรับระบบ LAN (หลายเครื่อง)
ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร

ระบบรวบรวมยางพารา ( CO-BIZ™)

คุณสมบัติระบบ

ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร

งานทะเบียน

ทำทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู้ซื้อ ทะเบียนผู้จัดส่ง

ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร

งานรับซื้อ

สำหรับทำรายการซื้อ โดยดึงข้อมูลจากใบชั่ง เพื่อทำใบรับซื้อ สามารถทำสัญญารับซื้อล่วงหน้าได้

ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร

งานขาย

สำหรับทำรายการขาย โดยดึงข้อมูลจากใบชั่ง เพื่อทำใบส่งมอบ และทำใบขาย สามารถทำสัญญาขายล่วงหน้าได้

ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร

เบิกผลิต

ทำรายการเบิกผลิต เพื่อไปแปรรูป เป็นยางอื่นๆ เช่น ยางมัดเอว

ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร

จ่ายค่ารับซื้อยาง

สำหรับตรวจสอบบิลครบกำหนด ทำจ่าย พิมพ์ใบนำฝาก

ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร

รับเงินค่าขายยาง

สำหรับ ตรวจสอบบิลครบกำหนด ทำรายการแจ้งหนี้ ทำรับเงินค่าขายยาง

ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร

ระบบชั่งน้ำหนัก

ระบบเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อออกใบชั่ง

ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร

รายงานต่างๆ

รายงาน ประกอบด้วย

 • 1.รายงานซื้อ
 • 2.รายงานขาย
 • 3.รายการชั่งน้ำหนัก
 • 4.ฯลฯ

แนะนำ ระบบบรวบรวมยาง ( CO-Biz™ )

ระบบ Point Of Sale
ระบบทะเบียนต่างๆ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ลงทะเบียนสมาชิกเข้าระบบ
 • 2.ลงทะเบียนผู้ซื้อ
 • 3.ลงทะเบียนผู้ขนส่ง
 • 4.สามารถตรวจสอบประวัติการการทำรายการได้
ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร
กำหนดค่าคงที่ต่างๆ
 • 1.ประเภทสมาชิก
 • 2.ประเภทลูกค้า
 • 3.ประเภทสินค้า
 • 4.ประเภทชำระเงิน
 • 5.ประเภทขนส่ง
 • 6.โครงการแปรรูป
ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร
ระบบชั่งยาง
 • 1.เชื่อมต่อเครื่องชั่ง เพื่อชั่งน้ำหนักและพิมพ์ ใบชั่งยาง
 • 2.แบ่งประเภทการชั่ง เป็น 3 ประเภท คือ ซื้อ ขาย เบิกไปผลิต
ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร
ระบบซื้อยาง ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ตรวจสอบรายการใบชั่งซื้อ
 • 2.ทำสัญญารับซื้อล่วงหน้า
 • 3.ทำรับซื้อ
 • 4.สรุปยอดซื้อประจำวัน
ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร
ระบบขายยาง
 • 1.ตรวจสอบรายการใบชั่งขาย
 • 2.ทำสัญญาขายยาง ล่วงหน้า
 • 3.ทำจัดส่ง
 • 4.ทำขาย
 • 5.สรุปยอดขายประจำวัน
ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร
ระบบเบิกยางไปผลิต
 • 1.ตรวจสอบรายการใบชั่งเพื่อผลิต
 • 2.ทำใบเบิกผลิต
 • 3.สรุปยอดเบิกผลิตประจำวัน
ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร
ระบบจ่ายเงินค่ารับซื้อยาง
 • 1.ตรวจสอบบิลครบกำหนดจ่าย
 • 2.ทำใบจ่าย พิมพ์ใบนำฝากธนาคาร
 • 3.สรุปยอดจ่ายประจำวัน
ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร
ระบบรับเงินค่าขายยาง
 • 1.ตรวจสอบบิลครบกำหนดรับชำระเงิน
 • 2.ทำใบแจ้งหนี้
 • 3.ทำใบรับชำระหนี้
 • 4.สรุปยอดรับเงินประจำวัน
ระบบรวบรวมยางพารา สำหรับสหกรณ์การเกษตร
รายงานต่างๆ
 • 1.รับซื้อผลผลิต
 • 2.ขายผลผลิต
 • 3.ชั่งน้ำหนักยาง
 • 4.สัญญารับซื้อล่วงหน้า
 • 5.สัญญาขายล่วงหน้า

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

เครื่อง PC

สำหรับติดตั้งระบบจัดการระบบบัตรสมาชิกสหกรณ์-สะสมยอดเฉลี่ยคืน รองรับ OS Windows XP (SP3)ขึ้นไป รองรับระบบแลน

ระบบ Network

กรณีใช้งานหลายเครื่อง ต้องมีการเดินแลน มายังจุดที่ใช้งาน กรณีมีการใช้งานข้ามสาขาผ่าน Internet ,Internet ต้องมีความเร็วเพียงพอในการรับ ส่งข้อมูล และต้องใช้ Public IP (Fixed / Dynamic IP)