ระบบแลกบัตรผ่าน สำหรับบริษัทหรือโรงงาน

 • ถ่ายภาพได้ 2 ภาพ
 • รองรับกล้องสูงสุด 2 ตัว (กล้อง webcam ,กล้อง smart ip cctv)
 • เก็บข้อมูลรถเข้าออกบุคคลภายใน
 • มีระบบนำทรัพย์สินออกและนำมาคืนบริษัท
 • บันทึกรายชื่อ Back List
 • อ่านบัตรประชาชน(ไทย)สมาร์ทการ์ด
 • ทำใบนัดหมายล่วงหน้าสำหรับผู้มาติดต่อ
 • โปรแกรมสำหรับติดตั้งบน PC ( Windows XP SP3- 8)
ระบบ Visitor for Enterprise

Catseye™ Ultimate

คุณสมบัติระบบ

แลกบัตร

แลกบัตร

สำหรับบันทึกการแลกบัตร (Check In )และคืนบัตร สำหรับผู้มาติดต่อ

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

สำหรับตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด สามารถกำหนดช่วงวันที่ เวลาที่ต้องการตรวจสอบได้

BlackList

กำหนดแบล็คลิสต์

กำหนดรายชื่อบุคคลต้องห้าม (Black List) โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชน

บันทึกรถเข้าออก บุคคลภายใน

บันทึกรถเข้าออก (พนักงาน)

บันทึกรถเข้า-ออก สำหรับรถส่วนตัว หรือรถบริษัท

ค่าคงที่

ค่าคงที่

กำหนดค่าคงที่หรือเงื่อนไขระบบ เช่น หน่วยงาน เป็นต้น

ความปลอดภัย

ผู้ใช้งานระบบ

กำหนดผู้ใช้งานระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แต่ละคนได้

บันทึกรถเข้าออก บุคคลภายนอก

นำทรัพย์สินออกจากบริษัท

บันทึกพนักงานนำทรัพย์สินออกจากบริษัท โดยระบุรหัสทรัพย์สิน(ที่กำหนดขึ้น) และจำนวนที่นำออกไป

ความปลอดภัย

คืนทรัพย์สินให้บริษัท

บันทึกพนักงานคืนทรัพย์สินที่นำออกจากบริษัท สามารถทยอยคืนได้ สามาถตรวจสอบทรัพย์สินที่ยังไม่คืนได้

ใบนัดหมาย

ทำใบนัด

ทำใบนัดหมายล่วงหน้าก่อนที่ Visitor จะแลกบัตร เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ ในกรณีที่ทำใบนัดระบบจะดึงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้มาแสดงในขั้นตอนแลกบัตร เป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในขั้นตอนแลกบัตร

ส่งเมลล์ใบนัดหมาย

ส่งเมลล์ใบนัดหมาย

ส่งใบนัดหมายไปให้กับ visitor ทาง e-mail เพื่อให้ visitor นำมาแสดง (ท่านต้องมี SMTP)

แนะนำ ระบบ CatsEye Ultimate

แลกบัตร ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.สำหรับแลกบัตรเข้า
 • 2.สามารถถ่ายรูปด้วยกล้อง Web Cam หรือกล้อง IP CCTV
 • 3.เก็บข้อมูลรถที่นำมา(ถ้ามี)
 • 4.อ่านบัตรประชาชนไทยสมาร์ทการ์ด
 • 5.ระบุเลขที่ใบนัด หรือค้นหาจากรายการใบนัด หรือแสกน QR Code จากใบนัดที่ผู้มาติดต่อนำมา
 • 6.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มาติดต่อ ที่ยังไม่คืนบัตร
 • 7.พิมพ์สลิปใบผ่าน
 • 8.ฯลฯ
คืนบัตร ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.สำหรับคืนบัตรออก
 • 2.ระบุหมายเลขบัตรที่ให้กับ Visitor ระบบจะดึงข้อมูลแลกบัตร เพื่อทำการคืนบัตร
 • 3.ระบุข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น เลขทะเบียนรถ ทรพัย์สินที่นำออก
 • 4.ฯลฯ
บันทึกรถเข้าออก(บุคคลภายใน) ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ระบุทะเบียนรถหรือเลขรถ
 • 2.ระบุประเภทรถ
 • 3.ระบุรหัสพนักงาน ที่นำรถออกหรือเข้า
 • 4.ระบุวัตถุประสงค์การนำรถเข้าหรือออก
 • 5.ระบุแผนก
 • 6.พิมพ์สลิป ใบนำรถเข้า-ออก (ถ้ามี)
ตรวจสอบข้อมูลแลกบัตร ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.สำหรับตรวจสอบข้อมูลเข้า ออกย้อนหลัง
 • 2.แสดงรูปผู้มาติดต่อ
 • 3.สามารถระบุวัน เวลาที่ต้องการตรวจสอบ
 • 4.ฯลฯ
ตรวจสอบข้อมูลรถเข้าออกบุคคลภายใน ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.สำหรับตรวจสอบข้อมูลนำรถเข้า ออกย้อนหลัง
 • 2.สามารถระบุวัน เวลาที่ต้องการตรวจสอบ
 • 3.สามารถทำการยกเลิกรายการที่ผิดพลาดได้
นำทรัพย์สินออกนอกสถานที่ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.สำหรับบันทึกใบนำทรัพย์สินออกนอกบริษัท
 • 2.สามารถระบุรายการทรัพย์สินได้มากกว่า 1 รายการ
 • 3.ระบุจำนวนทรัพย์สินที่นำออก
 • 4.สามารถระบุหมายเหตุ Serial Number ของทรัพย์สินแต่ละชิ้น(ถ้ามี)
 • 5.ฯลฯ
ตรวจสอบข้อมูลนำทรัพย์สินออกนอกสถานที่ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.สำหรับตรวจสอบใบนำทรัพย์สินออกฯ ย้อนหลัง
 • 2.สามารถยกเลิกใบเอกสารที่ผิดพลาดได้
 • 3.สามารถระบุวันที่ ที่ต้องการตรวจสอบ
 • 4.ฯลฯ
คืนทรัพย์สินที่นำออกไป ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.บันทึกใบคืนทรพัย์สิน
 • 2.ระบบแสดงรายชื่อพนักงานที่มีรายการค้าง
 • 3.สามารถทยอยคืนทรัพย์สินได้
 • 4.สามารถตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่ยังไม่คืนได้
 • 5.ฯลฯ
ตรวจสอบข้อมูลคืนทรัพย์สินที่นำออกไป ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.สำหรับตรวจสอบใบคืนทรัพย์สินฯ ย้อนหลัง
 • 2.สามารถยกเลิกใบเอกสารที่ผิดพลาดได้
 • 3.สามารถระบุวันที่ ที่ต้องการตรวจสอบ
 • 4.ฯลฯ
แบล็คลิสต์ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.บันทึก แก้ไข รายชื่อบุคคลต้องห้าม
 • 2.โดยกำหนดหมายเลขบัตรประชาชน
 • 3.กำหนดชื่อ และที่อยู่(ถ้ามี)
 • 4.กำหนดชื่อผู้แจ้ง
 • 5.กำหนดแผนกที่แจ้ง
 • 6.ระบบจะตรวจสอบในขั้นตอนแลกบัตร
ใบนัด ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.บันทึก แก้ไข ใบนัดหมาย visitor
 • 2.ส่งใบนัดหมายให้ visitor ทางเมลล์
 • 3.คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาต้องต่อ Internet
 • 4.สามารถแก้ไข หรือยกเลิกได้
ตัวอย่างเมลล์
 • vistor จะได้รับเมลล์ตามตัวอย่าง
ตัวอย่างใบนัด
 • 1.ตัวอย่างใบนัดที่ส่งให้ visitor
 • 2.Visitor สามารถสั่งพิมพ์แล้วนำติดตัวมาด้วย
 • 3.หรือเปิดเมลล์ในโทรศัพท์มือถือแล้วแสดง QRCODE แก่เจ้าหน้าที่
 • 4.เจ้าหน้าที่จะ แสกน QRCODE เพื่อทำการแลกบัตร
รายงาน ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.รายงานผู้เข้า ออก ประจำวัน
 • 2.รายงานผู้ที่ไม่คืนบัตร ประจำวัน
 • 3.รายงานผู้ที่บัตรหาย ประจำวัน
 • 4.รายงานสถิติ ผู้เข้าออก
 • 5.รายงานรถเข้า ออก ประจำวัน
 • 6.รายงานนำทรัพย์สินออก ประจำวัน
 • 7.รายงานคืนทรัพย์ ประจำวัน
 • 8.ฯลฯ
ค่าคงที่ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ฝ่าย แผนก
 • 2.ประเภทรถ
 • 3.สถานที่ตั้งจุดลงทะเบียน
 • 4.เครื่องที่ใช้ลงทะเบียน
 • 5.รหัสทรัพย์สิน
 • 6.วัตถุประสงค์เข้า ออกบริษัท
 • 7.วัตถุประสงค์นำทรัพย์สินออกจากบริษัท
 • 8.ฯลฯ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

Smart IP CCTV

สำหรับถ่ายภาพ Outdoor หรือ Indoor

กล้อง Web Cam สำหรับ PC

สำหรับถ่ายภาพผู้มาติดต่อ และถ่ายภาพบัตรประจำตัว

Smart Card Reader

สำหรับอ่านข้อมูลบัตรประชาชนไทย

Slip Printer

สำหรับพิมพ์ใบผ่าน